1) Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a proto společnost Xcoffee s.r.o. se sídlem Zimní 73, 05201 Spišská Nová Ves, (dále jen „správce“) respektuje soukromí každého, kdo vstupuje na naše stránky gastronapoje.sk, xcoffee.cz, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že všechny údaje, které nám poskytnete jsou zpracovány s náležitou péčí, pozorností av souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

2) Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a hlavně zákonným způsobem, když si něco objednáte, hodnotíte nákup, požádáte nás o zasílání informačního emailu o novinkách a produktech. Rozsah zpracování osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů. Osobní údaje které shromažďujeme:

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel

kontaktní údaje, jimi se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

Jak využíváme Vaše osobní údaje

vyřízení objednávky

Vystavení potřebných dokladů

3) Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které získáme, můžeme sdílet s našimi externími partnery bez kterých bychom nemohli fungovat.

Údaje mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Ičo: 35834498, IČ DPH: SK2021648739,

Packeta Slovakia s.r.o., Ičo: 48136999, IČ DPH: SK2120099014,

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

4) Zabezpečení osobních údajů

Provedli jsme vhodná technická a organizační zabezpečení na ochranu vašich údajů před náhodnou ztrátou, manipulací, neoprávněným přístupem, zničením nebo poškozením.

Tato opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

Veškeré osobní údaje a informace na našich stránkách jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL s certifikátem vydaným od důvěryhodné certifikační autority.

To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení a že vaše údaje nemohou externí strany přečíst.

Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy výlučně na území Evropské unie.

5) Doba zpracování osobních údajů

Nejdelší doba zpracování osobních údajů

Nejdelší doba zpracování osobních údajů správcem kterou vůči Vám uplatňujeme je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi dotčenou osobou a správcem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo.

Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem správcem. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Pokud se obrátíte na správce, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedené výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze na nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

6) Cookies a další technologie sledování

Co je to cookie?

Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a čísel, který je stažen do vašeho zařízení (např .: počítač, iPad, smartphone) při vstupu na určitou webstránku. Následně jsou cookies odeslány zpět na původní web při každé další návštěvě. Cookies jsou velmi užitečné, protože dovolují webstránce rozpoznat vaše zařízení. Často se používají a bez cookies by nebylo množství online funkci vůbec možných.

Některé cookies které používáme přetrvávají pouze během vaší návštěvy na naší webstránce a expirují se zavřením vašeho prohlížeče. Jiné cookies jsou použity pro zapamatování vaší návštěvy po návratu na stránku a trvají delší dobu.

Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnost změnit nastavení prohlížeče a cookies vypnout, případně nastavit upozornění pokaždé když jsou cookies nastaveny. Více o cookies se můžete dozvědět na stránce www.allaboutcookies.org, kde najdete také užitečné informace o cookies a jak nepovolit cookies používání různých druhů prohlížečů.

Upozorňujeme však že blokováním nebo smazáním cookies používaných na naší webstránce nebudete mít přístup ke důležitým funkcím, jako přihlašování, odhlašování a žádání o práci. Také používáme následující služby třetích stran, které mohou ukládat cookies na vaše zařízení během návštěvy naší webstránky:

xcoffee.cz

7) Uplatnění práv subjektů údajů

Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně).

V případě že jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu opravily Vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnili neúplné osobní údaje.

Požadovat vymazání Vašich osobních údajů v případech stanovených GDPR je jedním z Vašich dalších práv. Důvodem pro provedení výmazu může být zejména nepotřebnost osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděny, například když odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné oprávněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),

právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),

právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),

právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),

máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),

Máte i právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv kontaktujte správce na adrese uvedené v bodě 1 těchto „Zásady zpracování osobních údajů“

8) Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s platnými právními předpisy. Proto z tohoto důvodu může dojít k jejich změnám. Žádáme všechny naše zákazníky, aby těmto změnám věnovali dostatečnou pozornost.